(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

CBS De Reinbôge, locatie Exmorra (voormalig CBS De Oerdracht)

CBS ‘De Oerdracht’ is een kleine basisschool op het Friese platteland. De naam CBS ‘De Oerdracht’ is aan de school gegeven tijdens het honderdjarig bestaan van het christelijk onderwijs in Exmorra.

Op 1 augustus 2021 is CBS de Oerdracht gefuseerd met CBS de Reinbôge in Tjerkwerd. De locatie in Exmorra blijft het schooljaar 2021-2022 nog bestaan. Op 1 augustus 2022 sluit de locatie in Exmorra.

“Oerdracht” staat voor overdragen. De basis van onze bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen bestaat voor een belangrijk deel uit het overdragen van kennis, vaardigheden, waarden en normen. Een “basispakket” waarmee de leerling zijn hele verdere leven toe kan!

Korte geschiedenis van de school

Hiervoor moeten we teruggaan naar 1884: de oprichtingsvergadering met de installatie van de eerste bestuursleden. De leden waren Ds. Schuurmans Stekhoven, Joh. B. Postuma, Bouke Wiersma, Ulbe Gabes Winia en Ids Pieters Velsen. In 1885 werd in Exmorra een christelijke school geopend. Het eerste hoofd der school was Folkert Roosjen. De eerste school stond aan de Dorpsstraat. In de 60-er jaren werd de school afgekeurd. Sinds 1972 is er een nieuwe school aan de Van der Weystraat 12. Dit was een semi- permanent gebouw met een houten opbouw. In 1974 werd er een kleuterafdeling bijgebouwd. De houten constructie was niet bestand tegen de weersinvloeden.

In 1987 werden de eerste stappen ondernomen om een permanent gebouw te realiseren. Na veel onderhandelingen is er in het jaar 1991 goedkeuring aan gegeven en konden de leerlingen in augustus 1992 een nieuwe school betreden.

Situering en huisvesting

De school staat aan de rand van het dorp in de zogenaamde ‘oude nieuwbouw’. Het is een modern multifunctioneel gebouw. Het middelpunt van het gebouw is de gemeenschapsruimte. Ook is er een speellokaal waar alle groepen terecht kunnen. In het schooljaar 2006-2007 heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Op de bovenverdieping is een handvaardigheidsruimte en een ruimte voor de interne begeleider gecreëerd. Tevens is de directeurskamer vergroot. In het schooljaar 2008-2009 volgde nog een verbouwing. Door het groeiende aantal leerlingen had de school een extra lokaal nodig. Inmiddels is het leerlingen aantal weer dusdanig dat er in drie combinatiegroepen les wordt gegeven. In alle lokalen hebben we een digitaal schoolbord of een touchscreen.

Schoolgrootte

Het leerlingaantal van CBS ‘De Oerdracht’ zal de komende jaren rond de 35 liggen. Het team bestaat uit zes leerkrachten. De leerkrachten werken parttime, zij hebben dan samen een combinatiegroep. We werken met combinaties van twee of drie groepen in één lokaal. De directeur is op twee en een halve dag in de week op school aanwezig. De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar aanspreken of – indien nodig – een afspraak maken. De school heeft daarnaast een Intern Begeleider (IB-er), die op woensdag aanwezig is. Verder is er een schoolschoonmaakster aan de school verbonden. Een vrijwilliger zorgt voor het kleine onderhoud en klusjes.