(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2020-2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Anita Duiker Gr. 1-2 Gr. 1-2 Gr. 1-2
Elske Kuipers Gr. 1-2
Grietje Visser Gr. 3-4-5 Gr.3-4-5 Gr.3-4-5 Gr.3-4-5
Ankie Bleeker Gr. 3-4-5 Gr.6-8 (1xp2wk) Gr. 6-8 Gr. 6-8
Fenneke Westra Gr.6-8 Gr. 6-8 Gr.6-8
(1xp2wk)
Janna de Boer I.B.
Lineke Bakker Directie Directie Directie

Op woensdag- en vrijdagmorgen is er peuterspeelzaal.