(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Medezeggenschapraad
De MR is het officiële bij de wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school. In de MR hebben personeelsleden en ouders zitting.

De MR oefent instemmings- en adviesbevoegdheid uit over vele aangelegenheden.
De drie belangrijkste aandachtsgebieden van de MR zijn:

  • onderwijsbeleid
  • kwaliteitsbeleid
  • personeelsbeleid

De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden. De MR houdt zich hierbij vooral bezig met beleidsmatige zaken van de gehele school, terwijl de ouderraad zich bezig houdt met de ondersteuning van verschillende activiteiten op de school. De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van de school, die overleg voeren met het team. De MR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders èn personeelsleden van de Oerdracht. Deze overleggen met de directeur en geven advies of stemmen in met beleidsvoorstellen of nieuwe regelingen in de school.

De MR komt ongeveer vijf à zes keer per schooljaar samen. Al aan het begin van een schooljaar worden de data vastgesteld waarop de vergaderingen zullen plaatsvinden.

Namens het personeel: (PG)                                                Namens de ouders: (OG)
Anita Duiker                                                                           Arno Captein
Fenneke Westra                                                                    Bauke Buma

Een greep uit de onderwerpen die in een vergadering aan bod kunnen komen:

  • Het Schoolplan
  • Het Formatieplan
  • De hoogte van de ouderbijdrage
  • Leermiddelen
  • ARBO beleid
  • Begroting
  • Schooltijden en vakanties

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, een samenvatting van deze notulen worden in de Snypsnaren van de school gemeld. Zo kunt u zich op een eenvoudige manier op de hoogte stellen van wat er in de MR speelt. Uiteraard kunt u de MR ook voor beleidsmatige onderwerp benaderen. Neem hiervoor contact op met één van de bovenstaande MR-leden. Wanneer u interesse hebt in het bijwonen van een MR vergadering, dan bent u van harte welkom.

Ouderraad
De ouderraad is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de school. Onze ouderraad van De Oerdracht bestaat uit actieve ouders.  In samenspraak met het team wordt vastgesteld op welke manier de ouderraad de school ondersteunt.  De ouderraad organiseert soms activiteiten, helpt bij de uitvoering van schoolactiviteiten of zoekt andere ouders om te helpen bij werkzaamheden. Te denken valt aan de begeleiding bij diverse activiteiten, het rijden voor een excursie of bijvoorbeeld het helpen op de schoonmaakavond. Er wordt in de regel eens per twee maanden overlegd.