(0515) 57 51 57 oerdracht@degreiden.nl

Missie

‘De Oerdracht’ streeft ernaar om elk kind bij elk ontwikkelingsaspect zo te begeleiden, dat het zich thuis voelt op school en in de samenleving, waardoor het kind zichzelf in zijn eigen ontwikkeling optimaal kan ontplooien en het zelf een waardevolle bijdrage kan leveren aan die samenleving:‘De Oerdracht: in boppeslach foar elts bern.’

Visie

De christelijke waarden en normen vormen een uitgangspunt in de omgang met de medemens en het tegemoet treden van de wereld.

Die ‘Boppeslach’ kenmerkt zich door:

 • het als leerkracht en leerling vanuit respect, tolerantie, samenwerking, eerlijkheid, rechtvaardigheid en vertrouwen vorm en inhoud geven aan een schoolgemeenschap waarin iedereen zich veilig  en geaccepteerd voelt;
 • het benutten van ieders mogelijkheden en kansen;
 • het bouwen aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • het leren op een sociaal vaardige manier met medemens en wereld om te gaan.

Pedagogische ‘Boppeslach’:

 • de kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld en  zelfvertrouwen;
 • elk kind wordt bij ons gewaardeerd, ongeacht de mogelijkheden en/of beperkingen;
 • leerkrachten werken vanuit een positieve manier van omgang en benoemen gewenst gedrag;
 • de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar, hun schoolwerk en de omgeving.

Didactische ‘Boppeslach’:

 • we bieden de kinderen een activerende leeromgeving, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • we leren onze kinderen zelfstandig te leren en te werken;
 • we leren de kinderen om initiatief te nemen en verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces;
 • we leren de kinderen om coöperatief samen te werken;
 • de leerkracht bewaakt dit proces, stimuleert en motiveert.
 • het onderwijs wordt, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk betekenisvol en ‘op maat’ aangeboden.
 • de verschillende onderwijsterreinen worden in doorgaande lijnen aangeboden, uitvoering gevend aan de kerndoelen van het onderwijs.